Ενιαίο πλαίσιο για δημόσιες και ιδιωτικές δομές παιδικής προστασίας, μικρές μεταβατικές μονάδες παιδικής προστασίας, ενίσχυση αποΐδρυματοποίησης, σταδιακή κατάργηση μεγάλων ιδρυμάτων

Από χτες, βρίσκεται στη δημοσιότητα μια αντιπαράθεση της ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού», Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την κυβέρνηση και την κα Μιχαηλίδου όσον αφορά την ΚΥΑ με αριθμό 4494/11-5-2022 σχετικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας (ΜοΠΠ) αποκλειστικά για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 
Για το θέμα αυτό το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε καταθέσει ήδη από τις 9 Μαρτίου 2022 τις απόψεις και αντιρρήσεις του στη διαβούλευση για την εν λόγω ΚΥΑ, όπως έκανε και μεγάλος αριθμός ειδικών επιστημόνων και φορέων οι οποίες, δυστυχώς, αγνοήθηκαν παντελώς. Ζητούσε τότε να αποσύρει η Κυβέρνηση άμεσα την απαράδεκτη και αναχρονιστική Κ.Υ.Α. ιδρυματικής αντίληψης για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και να προωθήσει το ταχύτερο ένα ενιαίο πλαίσιο σύγχρονων προδιαγραφών και όρων ίδρυσης & λειτουργίας τους.
 
Για μας, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ενιαίο πλαίσιο σύγχρονων προδιαγραφών για τις δομές Παιδικής Προστασίας, τόσο για αυτές που ανήκουν σε ΝΠΔΔ (δημόσιες δομές), όσο και για τις ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικές και εκκλησιαστικές δομές), που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει η συγκεκριμένη ΚΥΑ. Πολύ περισσότερο που το κράτος, με τις δημόσιες δομές του να αποτελεί το υπόδειγμα για την μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή στην παιδική προστασία. Διότι:
 
α) Η νέα ΚΥΑ αφορά μόνον τις ιδιωτικές δομές και όχι τις δημόσιες και εκκλησιαστικές.
 
β) Πριμοδοτεί ξανά την ιδρυματοποίηση με τη δημιουργία ιδρυμάτων, με σημαντικό αριθμό προστατευόμενων παιδιών (έως 20), αντίθετα με όλες τις επιστημονικές απόψεις, και τις κατευθύνσεις, κανόνες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σταδιακής κατάργησης των ιδρυμάτων και της αποκατάστασης των παιδιών σε οικογένειες.
Επισημαίνουμε, για άλλη μια φορά, ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στην παιδική προστασία χωρίς κατάργηση της ιδρυματικής φροντίδας και κλείσιμο των μεγάλων ιδρυμάτων και ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών με παιδιά μέσω της υλοποίησης μιας Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης. Στρατηγικής που ξεκίνησε να υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ με νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής που είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την ένταξη των παιδιών σε ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο θα διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον τους.
 
Γι αυτό ζητάμε 1) την άμεση απόσυρση της με αρ. 40494/11-5-2022 ΚΥΑ που οι λανθασμένες προβλέψεις της διατηρούν, ενισχύουν και διαιωνίζουν τον ιδρυματικό χαρακτήρα των δομών παιδικής προστασίας χωρίς προβλέψεις για το μεταβατικό διάστημα
2) την προώθηση ενός σύγχρονου ενιαίου πλαισίου προδιαγραφών και όρων ίδρυσης και λειτουργίας μικρών μονάδων παιδικής προστασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα που θα περιλαμβάνει:
 
1. Τη σύσταση Οργανισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας για όλες τις νέες δομές μεταβατικού χαρακτήρα ή οικογενειακού τύπου, που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα να δημιουργούνται, και την προσαρμογή των υφιστάμενων στα νέα δεδομένα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
 
2. Την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής, ιδίως της επαγγελματικής αναδοχής για τα ανάπηρα και ιδιαίτερα επιβαρυμένα παιδιά.
 
3. Την άμεση ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και του Οδικού Χάρτη για την αποϊδρυματοποίηση.
 
4. Την υποστήριξη, με σαφείς κανόνες και χρηματοδότηση, του κοινωνικού έργου των ΝΠΟΔΔ και ΝΠΙΔ παιδικής προστασίας για το διάστημα της μετάβασής τους σε σύγχρονα μοντέλα.
 
Αυτό το νέο πλαίσιο παιδικής προστασίας πρέπει να προκύψει μετά από διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών δομών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων κ.λπ) και να τηρείται από όλες τις δομές, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος και πιθανής προβολής που έχει περιβάλει ορισμένες από τις ΜοΠΠ.